Sagen » D'r Roatschoaparlist zurück zum Themenschwerpunkt
live_help

D'r Roatschoapar

im EngetalIm Öngetal, wo dr 'Ocksehof' ischt, hot a Hiart amol Molle g'halte. Weil abr däa Bua a bißle laichtsinnig gwösen ischt, hot äa z'wianig uf's Vich g'luagat. Uamol sint uamat drai Molle dur' an Schrofe acheg'falle. Drum muaß iaz däa Hiart no alle i dr Nacht goaschta gang. Wal äa an roata Schoape a hot, tent'n d'Lait de Roatschoapar hoaße.
All Nacht jöcht a d'Molle in Bearg ache und drbai tuat a juzge und johle, daß iblar ummadumm all's hilldret. Ischt a doba, no lot a d'Molle ibre Schrofe acherutsche und nocha rait a sell ache und hianet und göllet ganz fiarchtig.

list zurück zum Themenschwerpunkt
...vielleicht auch interessant:

Der Geist auf dem Fuhrwerk / (Sagen)
Impressum / (Info)
Marie von Bayern / Königin, Königinmutter und Bergsteigerin (Geschichte)